מטרות פרסום המידע באתר זה הן קידום בטיחות התעופה ומניעת תאונות ואירועים.

אין לראות במידע הכלול באתר, במטרותיו או בכוונותיו וכן בדעות, בהנחות ובהשערות המובעים בו כמטילים ספק, אשם או אחריות כלשהי כלפי צד שלישי כלשהו ואין בהם כדי לשפוט או להסיק מסקנות כלשהן ביחס ליכולתו, מעשיו, או אחריותו של צד שלישי כלשהו, לרבות כלי טיס או ציוד.

בהתאם, אין לראות בשום אופן במידע כיוצר חזקת אשם או כמטיל אחריות בגין תאונה, אירוע חמור או אירוע בטיחות אחר כלשהו.

למרות המאמצים הנעשים על ידי האתר ומפעיליו להבטיח את דיוק המידע המובא, האתר ומפעליו אינם נותנים כל התחייבות או מצג באשר לנכונות או דיוק הנתונים והמידע המופיעים באתר והם לא יישאו בכל אחריות, מכל סוג שהוא, בקשר עם טעות, שגיאה, השמטה, או מידע חסר המוצגים באתר זה או בכל אתר אחר שעשוי להיות מקושר לאתר זה, מעת לעת.

Practical-Aviation, מפעיליו, מחבריו ו/או מוסרי המידע על פיו ("מפעילי האתר") אינם אחראים ואינם נותנים הצהרות או מצגים כלשהם (בין אם מפורש או משתמע) באשר לזכויות צדדים שלישיים והעדר הפרתן במסגרת האתר, לגבי אי הפרה של זכויות צד שלישי ו/או לגבי האיכות המספקת של המידע הכלול באתר ו/או התאמתו לכל מטרה שהיא.

בשום מקרה לא יהיו האתר ו/או מפעילי האתר אחראים לכל נזק  מכל סוג שהוא לאדם ו/או לרכוש (לרבות נזקים ישירים, עקיפים ו/או תוצאתיים ולרבות אובדן רווחים), או בגין מעשים או פעולות כלשהם אשר יבוצעו בקשר עם או תוך כדי שימוש במידע הנכלל באתר ו/או באתרים אחרים המקושרים או העשויים להיות מקושרים לאתר זה מעת לעת.

קברניט חובב בן דוד

+972-54-4467347

info@parctical-Aviation.com

אלא אם צוין במפורש אחרת, כל המידע, המאמרים, הפוסטים ומאמרי הדעה (להלן: "המידע") הכלולים באתר Practical-Aviation הינם חופשיים לשימוש, בכפוף להוראות הדין. יחד עם זאת, ככל שיעשה שימוש במידע כאמור – מתן קרדיט יתקבל בברכה.